سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
This poem was nominated poem of 2005.
Written by an African kid, amazing thought :
"When I born, I Black, When I grow up, I Black, When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black, When I sick, I Black, And when I die, I still black... And you White fellow, When you born, you pink, When you grow up, you White, When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue, When you scared, you yellow, When you sick, you Green, And when you die, you Gray... And you call me colored !نوشته شده در تاریخ یکشنبه شانزدهم مردادماه سال 1390 توسط سپتیاما