تبلیغات
سپتیـامـا - خنده ای داری به لب
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

قاصد از اظهار پیغامش دل ما شاد کن

خنده ای داری به لب چیزی مگر فرموده استنوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما