سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

در این مبحث به شرح ویژگی های گرایش تعاملی به عنوان یکی از متکامل ترین گرایش های برنامه ریزی می پردازیم. لازم به ذکر است که جهت ایجاد یک دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مناسب، شایسته است تا قبل از مطالعه این مبحث، پنج مبحث قبلی پیرامون برنامه ریزی نیز مطالعه شده باشد (مباحث یک تا پنج). برنامه ریزی تعاملی دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است: 

-        (پیروان گرایش تعاملی گاهی طرفداران فعالیت نامیده می شوند)

-        عدم تمایل به بازگشت به وضعیت پیشین، عدم موافقت با وضعیت موجود، عدم پذیرش آینده پیش رو

-        در ظاهر نوعی بدبینی و اعراض از جهان؛ که البته حقیقت ندارد

-        عدم پذیرش اینکه آینده خارج از کنترل ما است

-        اعتقاد به تأثیرپذیری آینده از ما و اقدامات ما

-        اعتقاد بر اینکه آینده عمدتاً تحت تاثیر آفرینندگی است

-        مفهوم برنامه ریزی: طراحی آینده دلخواه و ابداع راه های پدید آوردن آن

-        تلاش برای کنترل موج

-        عدم پذیرش نظر ارتجاعیون که تکنولوژی و تغییر را عامل شیطان می­دانند

-        عدم پذیرش نظر فعالان که تکنولوژی را ضرورتاً مطلوب می­دانند

-        اعتقاد به اینکه آثار تکنولوژی به نحوه استفاده از آن بر اساس ملاحظات انسانی و علمی بستگی دارد

-        علم عبارت است از جستجوی مشابهت میان پدیده های به ظاهر متفاوت

-        هنر و علوم انسانی در جستجوی تفاوت میان پدیده های به ظاهر مشابه

-        دو ضرورت حل و فصل هر مسأله:

o       تعیین مشابهت این موقعیت با موقعیت های از پیش تجربه شده و در نتیجه تعیین دانش مفید (که از طریق علم صورت می گیرد)

o       جنبه های منحصر به فرد بودن موقعیت مزبور (که از طریق هنر و علوم انسانی صورت می­پذیرد)

-        استفاده از آزمایش و استفاده از تجربه در مواقع مناسب هریک

-        آرمان آینده باید بسی بهتر از حداکثر توانایی اکنون باشد

-        ارج نهادن بر بهبود عملکرد در طول زمان به جای بهترین عملکرد در زمان و شرایط مشخص

-        هدف : حداکثرسازی توانایی یادگیری و سازگار کردن، یعنی توسعه

-        انسان فراتر از حیوان هدف جو، انسان در پی  ایده آل

-        مشغول به برنامه ریزی هنجاری (انتخاب صریح وسیله ها، هدف های کوتاه مدت، هدف های میان مدت و ایده آل­ها . به طور نامحدود و بدون افق مشخص)

-        نقش اصلی برنامه ریزی بر عهده ی آرمان ها (Ideals) است

-        فراهم آورنده بهترین امکان برای مقابله موثر با تغییر پرشتاب، پیچیدگی سازمانی افزایش یابنده و ناپایداری محیط

-        تنها گرایشی که صراحتاً به توسعه ی فرد، سازمان، اجتماع و بهبود کیفیت زندگی می انجامد

-        (گرایش مورد تاکید نویسنده کتاب برنامه ریزی تعاملی؛ جناب آقای راسل ایکاف)
نوشته شده در تاریخ شنبه نوزدهم تیرماه سال 1389 توسط سپتیاما