سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

بانك مركزی اعلام كرد:
بدهی دولتی‌ها به نظام بانكی در مرز 30هزار میلیارد تومان

حمیدرضا اسلامی‌منوچهری
در حالی كه مانده بدهی بخش غیردولتی به بانك‌ها كه بیانگر حجم تسهیلات بانكی است در پایان سال گذشته با 2/12درصد رشد نسبت به پایان اسفندماه سال قبل از آن به رقم یك میلیون و 866هزار و 9/550میلیارد ریال رسید، مانده بدهی بخش دولتی به نظام بانكی در مدت مشابه با 9/3درصد رشد رقم 291هزار و 4/539میلیارد ریال را نشان می‌دهد.


به گزارش بانك مركزی مانده بدهی دولت به بانك‌ها در پایان سال گذشته یكصد و 15هزار و 5/502میلیارد ریال و مانده بدهی شركت‌ها و موسسات دولتی به بانك‌ها در مدت یاد شده رقم 38هزار و 9/835میلیارد ریال بوده است. بنابراین گزارش در پایان سال گذشته بدهی دولت به بانك مركزی با منفی 6/6درصد، كاهش یافته است، اما بدهی دولت به بانك‌ها 1/27درصد رشد را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، در همین مدت بدهی شركت‌ها و موسسات دولتی به بانك مركزی 5/14درصد رشد داشته است، اما بدهی آنها به بانك‌ها با 1/21درصد رشد منفی مواجه بوده است. بنابر گزارش بانك مركزی، در پایان سال 87 بدهی بانك‌ها به بانك مركزی با 3/89درصد رشد مواجه بوده و به رقم 158هزار و 7/32میلیارد ریال رسیده است. مانده بدهی بانك‌های تخصصی به بانك مركزی نیز در مدت یاد شده با 8/42درصد رشد به 74هزار و 5/810 میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولت به نظام بانكی و بدهی بانك‌ها به بانك مركزی از عوامل مهم افزایش پایه پولی است. سال گذشته پایه پولی یا پول پرقدرت كه انحصار آن در اختیار بانك مركزی است، 48درصد رشد داشت. پایه پولی، حق ضرب انحصاری اسكناس است كه در اختیار دولت‌ها قرار دارد. افزایش پایه پولی امكان بالقوه افزایش تورم است. با ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی، نقدینگی حاصل می‌شود و میزان نقدینگی رابطه مستقیمی با میزان تورم دارد. در چند سال اخیر بدهی بانك‌های تجاری به بانك مركزی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به‌طوری كه در پایان سال 86 بدهی بانك‌ها به بانك مركزی 124درصد رشد داشت. بدهی بانك‌ها به بانك مركزی عمدتا ناشی از اضافه برداشت آنها از بانك مركزی است كه در نتیجه تعهدات بانك‌ها در پرداخت تسهیلات ایجاد می‌شود.
دارایی‌های خارجی بانك مركزی
یك عامل دیگر افزایش پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی است. یكی از مولفه‌های اصلی این متغیر پولی، میزان فروش ارز دولت به بانك مركزی است. در پایان سال گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی با 6/28درصد رشد به رقم 564هزار و 9/37میلیارد ریال رسید. از سال 84 تا پایان سال 86 نیز افزایش خالص دارایی‌های بانك مركزی قابل توجه بوده است. این میزان در سال 84، 5/40درصد، سال 85معادل 1/44درصد و سال 86 این رقم معادل 2/18درصد رشد داشته است.
بدهی‌های خارجی
براساس گزارش بانك مركزی در پایان سال 1387 مجموع بدهی‌های خارجی ایران شامل كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به رقم 21هزار و 502میلیون دلار یا 21میلیارد و 502میلیون دلار رسیده است كه شامل 6هزار و 599میلیون دلار كوتاه‌مدت و 14هزار و 903میلیون دلار میان‌مدت و بلندمدت بوده است. بنابراین گزارش، سررسید بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 معادل 9هزار و 656میلیون دلار، سال 89 معادل 2569میلیون دلار، سال 1390 معادل 2هزار و 138میلیون دلار، سال 1391 معادل یكهزار و 852میلیون دلار و از 1392 به بعد 5هزار و 287میلیون دلار خواهد بود.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1928نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هفتم آبانماه سال 1388 توسط سپتیاما