سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
               سپتیاما پاک ترین نام خانوادگی زرتشت است